Leather Repair NLD

Respect voor de geschiedenis en ziel van het leer

Algemene voorwaarden

Definities

1. Leather Repair NLD en dochterondernemingen, gevestigd te Dongen onder KvK nr. 78191882.
2. Klant: degene met wie Leather Repair NLD en dochterondernemingen een overeenkomst is aangegaan.
3. Partijen: Leather Repair NLD, dochterondernemingen en klant samen.
4. Consument: een klant die tevens een individu is en als privé-persoon handelt.

Toepasselijkheid algemene voorwaarden

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, bestellingen, overeenkomsten en leveringen van diensten of producten door of namens
2. Partijen kunnen alleen afwijken van deze voorwaarden als zij dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.
3. Partijen sluiten de toepasselijkheid van aanvullende en/of afwijkende algemene voorwaarden de klant of van derden uitdrukkelijk uit.

Aanbiedingen en offertes

1. Aanbiedingen en offertes van zijn vrijblijvend, tenzij daarin uitdrukkelijk anders vermeld.
2. Een aanbod of offerte is maximaal 2 weken geldig, tenzij een andere aanvaardingstermijn in het aanbod of de offerte staat vermeld.
3. Als de klant een aanbod of offerte niet binnen de geldende termijn aanvaardt, dan vervalt het aanbod of de offerte.
4. Aanbiedingen en offertes gelden niet voor nabestellingen, tenzij partijen dit uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.

Aanvaarding

1. Bij aanvaarding van een vrijblijvende offerte of aanbieding, behoudt Leather Repair NLD en dochterondernemingen zich het recht voor de offerte of het aanbod alsnog binnen 3 dagen na ontvangst van de aanvaarding in te trekken, zonder dat de klant hieraan enige rechten kan ontlenen.
2. Mondelinge aanvaarding van de klant verbindt Leather Repair NLD en dochterondernemingen slechts, nadat de klant deze schriftelijk (of elektronisch) heeft bevestigd.

Eisen met betrekking tot parkeren en werkzaamheden in of rondom het mobiel atelier

1. Parkeren en stroom. De bus is bijna 7 meter lang. Er zal dus een geschikte parkeerplaats moeten zijn, binnen 30 meter van een stroompunt mbt leerherstel en binnen 20 meter voor stoomwerkzaamheden. De klant dient te zorgen voor een stroomvoorziening van 220v/3680watt. Ieder stroompunt in huis kan dit wattage aan. De stroomkabel mag niet over de weg liggen in verband met de kans op kabelbreuk door langsrijdend verkeer. Een trottoir kan uiteraard wel. Eventuele parkeerkosten zijn voor klant haar rekening. 
2. Waterpunt. Om alles schoon te maken na gebruik. Er is niets bijtend, niets is schadelijk voor het milieu, geen giftige stoffen. Bij voorkeur gewoon de wasbak met verwarmd water.
3. Graag de mogelijkheid om naar het toilet te mogen.

Prijzen

1. Alle prijzen die Leather Repair NLD en dochterondernemingen hanteert zijn in euro’s, zijn exclusief eventuele overige kosten zoals administratiekosten, heffingen en reis-, verzend- of transportkosten, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld of anders overeengekomen.
2. Alle prijzen op die Leather Repair NLD en dochterondernemingen hanteert voor zijn producten of diensten, op zijn website of die anderszins kenbaar gemaakt zijn, kan Leather Repair NLD en dochterondernemingen te allen tijde wijzigen.
3. De prijs met betrekking tot een dienstverlening wordt door Leather Repair NLD en dochterondernemingen vastgesteld op grond van de werkelijk bestede uren.
4. De prijs wordt berekend volgens gebruikelijke uurtarieven van Leather Repair NLD en dochterondernemingen, geldend voor de periode waarin hij de werkzaamheden verricht, tenzij een afwijkend uurtarief is overeengekomen.
5. Indien partijen voor een dienstverlening door Leather Repair NLD en dochterondernemingen een totaalbedrag zijn overeengekomen, is dit altijd een richtprijs, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk een vaste prijs, waarvan niet kan worden afgeweken, zijn overeengekomen.
6. Leather Repair NLD en dochterondernemingen is gerechtigd om tot 10% van de richtprijs af te wijken.
7. Indien de richtprijs meer dan 10% hoger uit gaat vallen, dient Leather Repair NLD en dochterondernemingen de klant tijdig te laten weten waarom een hogere prijs gerechtvaardigd is.
8. Indien de richtprijs meer dan 10% hoger uit gaat vallen, heeft de klant het recht om het deel van de opdracht te laten vervallen, dat boven de richtprijs vermeerderd met 10% uitkomt.
9. Leather Repair NLD en dochterondernemingen heeft het recht de prijzen jaarlijks aan te passen.
10. Voorafgaand aan de ingang ervan zal Leather Repair NLD en dochterondernemingen prijsaanpassingen meedelen aan de klant.
11. De consument heeft het recht om de overeenkomst met Leather Repair NLD en dochterondernemingen op te zeggen indien hij niet akkoord gaat met de prijsverhoging.
12. Voor alle klanten dient het bedrag na de geleverde dienst of geleverde product(en) gelijk voldaan te worden, tenzij anders vooraf overeengekomen.

Gevolgen niet tijdig betalen

1. Betaald de klant niet binnen de overeengekomen termijn, dan is Leather Repair NLD en dochterondernemingen gerechtigd een rente van 2% per maand in rekening te brengen vanaf de dag dat de klant in verzuim is, waarbij een gedeelte van een maand voor een hele maand wordt gerekend.
2. Wanneer de klant in verzuim is, is hij bovendien buitengerechtelijke incassokosten en eventuele schadevergoeding verschuldigd aan Leather Repair NLD en dochterondernemingen.
3. De incassokosten worden berekend aan de hand van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.
4. Wanneer de klant niet tijdig betaalt, mag Leather Repair NLD en dochterondernemingen zijn verplichtingen opschorten totdat de klant aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan.
5. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling aan de zijde van de klant, zijn vorderingen van Leather Repair NLD en dochterondernemingen op de klant onmiddellijk opeisbaar.
6. Weigert de klant zijn medewerking aan de uitvoering van de overeenkomst door Leather Repair NLD en dochterondernemingen, dan is hij nog steeds verplicht de afgesproken prijs aan Leather Repair NLD en dochterondernemingen te betalen.

Opschortingsrecht

Tenzij de klant een consument is, doet de klant afstand van het recht om de nakoming van enige uit deze overeenkomst voortvloeiende verbintenis op te schorten.

Verrekening

Tenzij de klant een consument is, doet de klant afstand van zijn recht om een schuld aan Leather Repair NLD en dochterondernemingen te verrekenen met een vordering op Leather Repair NLD en dochterondernemingen.

Levering

1. Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.
2. Levering vindt plaats bij Leather Repair NLD en dochterondernemingen, tenzij partijen anders zijn overeengekomen.
3. Levering van online bestelde producten vindt plaats op het door de klant aangegeven adres.
4. Indien de overeengekomen bedragen niet of niet op tijd worden voldaan, heeft Leather Repair NLD en dochterondernemingen het recht om zijn verplichtingen op te schorten totdat het overeengekomen deel alsnog voldaan is.
5. Bij te late betaling is er spraken van schuldeisersverzuim, met als gevolg dat de klant een verlate levering niet aan Leather Repair NLD en dochterondernemingen kan tegenwerpen.

Levertijd

1. De door Leather Repair NLD en dochterondernemingen opgegeven levertijden zijn indicatief en geven de klant bij overschrijding daarvan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders hebben overeengekomen.
2. De levertijd vangt aan nadat de door de klant voor akkoord getekende offerte aan Leather Repair NLD en dochterondernemingen door Leather Repair NLD en dochterondernemingen schriftelijk dan wel elektronisch is bevestigd aan de klant.
3. Overschrijding van de opgegeven levertijd geeft de klant geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht om de overeenkomst te ontbinden, tenzij Leather Repair NLD en dochterondernemingen niet binnen 14 dagen na daartoe schriftelijk te zijn aangemaand kan leveren of partijen hierover iets anders hebben afgesproken.

Feitelijke levering

De klant dient ervoor zorg te dragen dat de feitelijke levering van de door hem bestelde producten tijdig kan plaatsvinden.

Transportkosten

Transportkosten zijn voor rekening van de klant, tenzij partijen hierover iets anders hebben afgesproken.

Verpakking en verzending

1. Indien de verpakking van een geleverd product geopend of beschadigd is, dan dient de klant, alvorens het product in ontvangst te nemen, hiervan door de expediteur c.q. bezorger een aantekening te laten maken, bij gebreke waarvan Leather Repair NLD en dochterondernemingen niet aansprakelijk kan worden gehouden voor eventuele schade.
2. Indien de klant zelf voor transport van een product zorg draagt, dient hij eventuele zichtbare beschadigingen aan producten of de verpakking voorafgaand aan het vervoer te melden aan Leather Repair NLD en dochterondernemingen, bij gebreke waarvan Leather Repair NLD en dochterondernemingen niet aansprakelijk worden gehouden voor eventuele schade.

Verzekering

1. De klant verplicht zich de volgende zaken voldoende te verzekeren en verzekerd te houden tegen onder andere brand, ontploffing- en waterschade evenals diefstal:
- Geleverde zaken en objecten die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van onderliggende overeenkomst.
- Zaken van Leather Repair NLD en dochterondernemingen die bij de klant aanwezig zijn.
- Zaken die onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd.
2. De klant geeft op eerste verzoek van Leather Repair NLD en dochterondernemingen de polis van deze verzekering ter inzage.

Montage/Installatie

Hoewel Leather Repair NLD en dochterondernemingen zich inspant alle montage en/of installatiewerkzaamheden zo goed mogelijk uit te voeren, draagt hij hiervoor geen enkele verantwoordelijkheid behalve in het geval van opzet of grove schuld. Hieronder vallen o.a. storingen en schades die ontstaan door de-/montage. Mocht u merken dat iets kwetsbaar of uitgedroogd is, laat het ons aub weten!

Privé-eigendommen

1. Privé-eigendommen dienen door de klant verwijderd te worden voor het wordt overgedragen aan Leather Repair NLD en dochterondernemingen.
2. Bij auto’s dienen kinderstoelen eveneens door de klant verwijderd te worden uit het voertuig. Moeten deze ook behandeld worden, kunnen deze los worden meegeleverd.

Garantie

Wanneer partijen een overeenkomst met een dienstverlenend karakter zijn aangegaan, bevat deze voor Leather Repair NLD en dochterondernemingen enkel inspanningsverplichtingen, geen resultaatsverplichtingen. 

Waarschuwing: Bij plastic-/ leerherstel mag de reparatie de eerste 3 weken niet in aanraking komen met chemicaliën of een andere vorm van vloeistoffen tot deze is uitgehard en gebruik daarna alleen de daarvoor bestemde onderhoudsproducten. Wees zeer alert op siliconen en alkalische producten en vermijd deze! Transpiratie i.c.m. medicijngebruik kan de reparatie week maken met schade als gevolg. 

In loop der tijd, ook voordat u de auto of het object in bezit had, kunnen bepaalde middelen/vloeistoffen/e.d. in het object zijn getrokken die wij op voorhand niet kunnen waarnemen of opsporen. Als gevolg daarvan kan de reparatie worden afgestoten of hecht deze niet. Dit geldt ook voor dun en versleten leer. Wij doen ons best om u zo veel mogelijk van te voren in te lichten, maar kunnen niet alles voorspellen. Soms zien wij bepaalde zaken ook pas gaande weg. 

Wees hier alert op en informeer ons zo goed mogelijk hierin om teleurstellingen en onherstelbare schade te voorkomen. Mocht er een vervolgherstelling plaats moeten vinden gebeurd dit uitsluitend in de Leeuwenstraat 12B te Oosterhout. Wilt u deze op locatie? Dan worden er reiskosten en reisuren berekend.


Onderhoud

Klant is zelf verantwoordelijk voor het onderhoud en de daaruit voortvloeiende kosten, gebreken en eventuele schade.

Uitvoering van de overeenkomst

1.  Leather Repair NLD en dochterondernemingen voert de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uit.
2. Leather Repair NLD en dochterondernemingen heeft het recht om de overeengekomen dienstverlening (gedeeltelijk) te laten verrichten door derden.
3. De uitvoering van de overeenkomst geschiedt in onderling overleg en na schriftelijk akkoord en betaling van het eventueel afgesproken voorschot door de klant.
4. Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat Leather Repair NLD en dochterondernemingen tijdig kan beginnen aan de uitvoering van de overeenkomst.
5. Indien de klant er niet voor heeft gezorgd dat Leather Repair NLD en dochterondernemingen tijdig kan beginnen aan de uitvoering van de overeenkomst, komen de daaruit voortvloeiende extra kosten en/of extra uren voor rekening van de klant.

Informatieverstrekking door de klant

1. De klant stelt alle informatie, gegevens en bescheiden die relevant zijn voor de correcte uitvoering van de overeenkomst tijdig en in gewenste vorm en op gewenste wijze beschikbaar aan Leather Repair NLD en dochterondernemingen.
2. De klant staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de ter beschikking gestelde informatie, gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn, voor zover uit de aard van de overeenkomst niet anders voortvloeit.
3. Indien en voor zover de klant dit verzoekt, retourneert Leather Repair NLD en dochterondernemingen de betreffende bescheiden.
4. Stelt de klant niet, niet tijdig, of niet behoorlijk de door Leather Repair NLD en dochterondernemingen redelijkerwijs verlangde informatie, gegevens of bescheiden beschikbaar en loopt de uitvoering van de overeenkomst hierdoor vertraging op, dan komen de daaruit voortvloeiende extra kosten en extra uren voor rekening van de klant.


Vrijwaring

De klant vrijwaart Leather Repair NLD en dochterondernemingen tegen alle aanspraken van derde die verband houden met de door Leather Repair NLD en dochterondernemingen geleverde producten en/of diensten.

Klachten

1. De klant dient een door Leather Repair NLD en dochterondernemingen geleverd product of verleende dienst zo spoedig mogelijk te onderzoeken op eventuele tekortkomingen.
2. Beantwoordt een geleverd product of verleende dienst niet aan hetgeen dat de klant redelijkerwijs van de overeenkomst mocht verwachten, dan dient de klant Leather Repair NLD en dochterondernemingen daarvan zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen 1 maand na constatering van de tekortkomingen, op de hoogte te stellen.
3. Consumenten dienen Leather Repair NLD en dochterondernemingen uiterlijk binnen 2 maanden na constatering van de tekortkomingen hiervan op de hoogte te stellen.
4. De klant geeft daarbij een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming, zodat Leather Repair NLD en dochterondernemingen in staat is hierop adequaat te reageren.
5. De klant dient aan te tonen dat de klacht betrekking heeft op de overeenkomst tussen partijen.
6. Indien een klacht betrekking heeft op lopende werkzaamheden, kan dit er in ieder geval niet toe leiden dat Leather Repair NLD en dochterondernemingen gehouden kan worden om andere werkzaamheden te verrichten dan zijn overeengekomen.

Ingebrekestelling

1. De klant dient ingebrekestellingen schriftelijk kenbaar te maken aan Leather Repair NLD en dochterondernemingen.
2. Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat een ingebrekestelling Leather Repair NLD en dochterondernemingen ook daadwerkelijk (tijdig) bereikt.

Hoofdelijke aansprakelijkheid klant

Als Leather Repair NLD en dochterondernemingen een overeenkomst aangaat met meerdere klanten, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor de volledige bedragen die zijn op grond van die overeenkomst aan Leather Repair NLD en dochterondernemingen verschuldigd zijn.

Aansprakelijkheid

1. Leather Repair NLD en dochterondernemingen is uitsluitend aansprakelijk voor enige schade die de klant lijdt indien en voor zover die schade veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid.
2. Indien Leather Repair NLD en dochterondernemingen aansprakelijk is voor enige schade, is het slechts aansprakelijk voor directe schade die voortvloeit uit of verband houdt met de uitvoering van de overeenkomst.
3. Leather Repair NLD en dochterondernemingen is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen of schade aan derden.
4. Indien Leather Repair NLD en dochterondernemingen aansprakelijk is, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat door een gesloten (beroeps)aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald en bij gebreke van (volledige) uitkering door verzekeringsmaatschappij van het schadebedrag is de aansprakelijkheid beperkt tot het (gedeelte van het) factuurbedrag waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
5. Alle afbeeldingen, foto’s, kleuren, tekeningen, omschrijvingen op de website of in een catalogus zijn slechts indicatief en gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of (gedeeltelijke) ontbinding van de overeenkomst en/of opschorting van enige verplichting.

Vervaltermijn

Elk recht van de klant op schadevergoeding van Leather Repair NLD en dochterondernemingen vervalt in elk geval 12 maanden na de gebeurtenis waaruit de aansprakelijkheid direct of indirect voortvloeit. Hiermee wordt niet uitgesloten het bepaalde in artikel 6:89 van het Burgerlijk Wetboek.

Recht op ontbinding

1. De klant heeft het recht de overeenkomst te ontbinden wanneer Leather Repair NLD en dochterondernemingen toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen, tenzij deze tekortkomingen, gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis, de ontbinding niet rechtvaardigt.
2. Is de nakoming van de verplichtingen door Leather Repair NLD en dochterondernemingen niet blijvend of tijdelijk onmogelijk, dan kan ontbinding pas plaatsvinden nadat Leather Repair NLD en dochterondernemingen in verzuim is.
3. Leather Repair NLD en dochterondernemingen heeft het recht de overeenkomst met de klant te ontbinden, indien de klant zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet volledig of niet tijdig nakomt, dan wel indien Leather Repair NLD en dochterondernemingen kennis heeft genomen van omstandigheden die hem goede grond geven om te vrezen dat de klant zijn verplichtingen niet behoorlijk zal kunnen nakomen.

Overmacht

1. In aanvulling op het bepaalde in artikel 6:75 Burgerlijk Wetboek geldt dat een tekortkoming van Leather Repair NLD en dochterondernemingen in de nakoming van enige verplichting ten aanzien van de klant niet aan Leather Repair NLD en dochterondernemingen kan worden toegerekend in een van de wil van Leather Repair NLD en dochterondernemingen onafhankelijke situatie, waardoor de nakoming van zijn verplichtingen in redelijkheid niet van Leather Repair NLD en dochterondernemingen kan worden verlangd.
2. Tot de in lid 1 genoemde overmachtssituatie worden ook – doch niet uitsluitend – gerekend: noodtoestand (zoals burgeroorlog, opstand, rellen, natuurrampen, etc.); wanprestaties en overmacht van toeleveranciers, bezorgers of andere derden; onverwachte stroom-, elektriciteits-, internet-, computer- en telecomstoringen; computervirussen, stakingen, overheidsmaatregelen, onvoorziene vervoersproblemen, slechte weersomstandigheden en werkonderbrekingen.
3. Inzien zich een overmachtssituatie voordoet waardoor Leather Repair NLD en dochterondernemingen 1 of meerdere verplichtingen naar de klant niet kan nakomen, dan worden die verplichtingen opgeschort totdat Leather Repair NLD en dochterondernemingen er weer aan kan voldoen.
4. Vanaf het moment dat overmachtssituatie tenminste 30 kalenderdagen heeft geduurd, mogen beide partijen de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk ontbinden.
5. Leather Repair NLD en dochterondernemingen is in een overmachtssituatie geen enkele (schade)vergoeding verschuldigd, ook niet als het gevolg van de overmachtstoestand enig voordeel geniet.

Wijziging algemene voorwaarden

1. Leather Repair NLD en dochterondernemingen is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
2. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd.
3. Grote inhoudelijke wijzigingen zal Leather Repair NLD en dochterondernemingen zoveel mogelijk vooraf met de klant bespreken.
4. Consumenten zijn gerechtigd bij een wezenlijke wijziging van de algemene voorwaarden de overeenkomst op te zeggen.

Gevolgen nietigheid of vernietigbaarheid

1. Wanneer één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijken, dan tast dit de overige bepalingen van deze voorwaarden niet aan.

2. Een bepaling die nietig over vernietigbaar is, wordt in dat geval vervangen door een bepaling die het dichtst in de buurt komt van wat Leather Repair NLD en dochterondernemingen bij het opstellen van de voorwaarden op dat punt voor ogen had.

Toepasselijk recht en bevoegd rechter

1. Op iedere overeenkomst tussen partijen is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.
2. De Nederlandse rechter in het arrondissement waar Leather Repair NLD en dochterondernemingen is gevestigd / praktijk houdt / kantoor houdt is exclusief bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen tussen partijen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.

E-mailen
Bellen
LinkedIn